(In English below)

Ympäristö, kestävyys ja erilaiset eettiseen tuotantoon liittyvät kysymykset ovat yleisessä keskustelussa arkipäivää ja ohjaavat monen suomalaisen kulutustottumuksia. Kiinnittämällä huomiota kulutusvalintoihin pyritään mm. vähentämään ympäristöhaittoja. Vaikka huomio kiinnittyy usein ihmisen aiheuttamiin haittoihin, voi toiminnallamme olla myös myönteinen vaikutus. Kaiken kulutuksen voidaan silti nähdä ympäristöä kuormittavana. Siksi kulutusvalintojen positiivisia vaikutuksia kuvataan usein negaation kautta eli valinnat vähentävät haittaa, saastetta tai melua. Yksi ihmisen ympäristövaikutuksia mittaava käsite on monelle tuttu hiilijalanjälki. Hiilijalanjälki kehitettiin 1990- luvulla kuvaamaan tuotteen tai tekemisen kuormittavuutta ilmastolle koko sen elinkaaren ajalta. Se kertoo esim. paljonko Suomessa ostettu tuote aiheuttaa ympäristölle haitallisia kasvihuonepäästöjä. Hiilijalanjälki ilmoitetaan massana eli grammoissa, kilogrammoissa tai tonneissa. Samoilla mittayksiköillä mitataan myös kasvihuonekaasuja, joita ovat hiilidioksidin lisäksi metaani, dityppioksidi ja otsoni. Hiilijalanjäljen laskukaavat ovat monimutkaisia, mutta onneksi apuna ovat netistä löytyvät laskurit, jotka antavat osviittaa yksilöiden, tekemisen ja tuotteiden saastuttavuudesta.

Hiilijalanjälkeensä yksittäinen ihminen voi vaikuttaa monella tapaa. Suurimmat vaikutukset syntyvät asumisen ja kuluttamisen tapoja muuttamalla. Paikallisuus nousee esiin erityisesti ruokaan liittyvän kulutuksen yhteydessä. Ruoka onkin yksi suuri yksilön hiilijalanjälkeen vaikuttava tekijä. Paikallisen tuotannon suosiminen on ympäristövaikutukseltaan monisyinen. Usein tuotannon haitallisin vaikutus syntyy kuljetuksesta ja varastoinnista. Tämä johtuu siitä, että kuljetukseen ja varastointiin kuluu energiaa, joka tuotetaan pääosin fossiilisilla polttoaineilla. Kun jokin paikallinen ruoka-aines on sesongissa, on sen kuljettamiseen ja varastointiin käytetty vähemmän aikaa ja energiaa. Tällöin hiilijalanjälkikin on pienempi. Talviaikaan viljelty suomalainen tomaatti on sen kasvattamiseen käytetyn energian vuoksi hiilijalanjäljeltään suurempi kuin Espanjasta rahdattu serkkunsa. Sama pätee myös muuhun kuin paikallisesti tuotettuun ruokaan, esim. vaatteisiin. Kierrätysmateriaalien täysi tai osittainen käyttö tuotteen, etenkin paikallisesti tuotetun tuotteen valmistamisessa, pienentää sen hiilijalanjälkeä edelleen.  

Elämme jo nyt ilmaston lämpenemisen aikaa. Suomi ja monet muut valtiot, ja näiden mukana kunnat ja kaupungit ympäri maailmaa ovat sitoutuneet ilmastonmuutoksen hidastamiseen. On selvää, että ihmisten kulutusvalinnat eivät yksistään riitä pelastamaan maapalloa ilmastonmuutokselta, eikä vastuuta voi sysätä pelkästään kuluttajille. Hiilijalanjäljen pienentäminen on kuitenkin keino osallistua koko yhteiskunnassa vallitsevaan muutokseen. Koska paikallisen tuotannon ympäristövaikutukset ovat mutkikkaita ja riippuvat sesongista, kuljetuksesta ja varastoinnista, ei sen ympäristövaikutuksia voida pitää aina ja poikkeuksetta ympäristöystävällisimpänä vaihtoehtona. Paikallisuuden suosiminen voi kuitenkin olla parhaimmaillaan yksi monista yksittäisistä teoista, joista kuluttajan hiilijalanjäljen vähentäminen muodostuu. 100 suurinta yritystä on vastuussa 71% maailman kasvihuonepäästöistä. Tämä liittyy väistämättä siihen, että globaalissa taloudessa vaatteiden ja esineiden tuotanto ja ruoan viljely viljely on ulkoistettu kauas. Yhden tuotteen tuottamiseksi tarvittavat raaka-aineet liikkuvat halki mannerten. Tähän kuluu valtavasti energiaa. Amerikkalaisen tutkimuksen mukaan paikallisomistuksessa olevat yritykset tekevät enemmän paikallisia hankintoja, vaativat vähemmän kuljetuksia ja perustavat myymälänsä kaupungin keskustaan, mikä yleensä tarkoittaa vähemmän ruuhkia, elinympäristön menetystä ja saastumista. Tämä vähentää päästöjä parhaimmillaan 26 prosenttisesti. Neighbourgoods tarjoaa uudella alustallaan mahdollisuuden valita paikallista. Toivomme sen osaltaan olevan osa muutosta ja tarjoavan runsaammin vaihtoehtoja ympäristöystävällisten kulutusvalintojen tekemisessä.

Locality, consumption choices and environmental impacts

The environment, sustainability and various issues related to ethical production are commonplace today and shape the consumption habits of modern Finns. By paying attention to consumption choices, the aim is, among other causes, to reduce environmental damage. While attention is usually focused on man-made harm, our actions can also have a positive impact. All consumption can still be seen as a burden on the environment. Therefore, the positive effects of consumption choices are often described through negation, choices reduce nuisance, pollution, or noise. One concept that measures a person’s environmental impact is the carbon footprint, which is familiar to many. The carbon footprint was developed in the 1990’s to describe the climate impact of a product or activity over its entire life cycle. It tells, for example, how much of a product purchased in Finland causes harmful greenhouse gas emissions. The carbon footprint is expressed in mass, in grams, kilograms or tons. The same units of measurement also measure greenhouse gases, which in addition to carbon dioxide are methane, nitrous oxide and ozone. Carbon footprint calculation formulas are complex, but fortunately there are counters available online that give an indication of the contamination of individuals, making, and products.

There are many ways a single person can make an impact on their carbon footprint. The biggest effects come from changing the way we live and consume. Locality emerges especially in the context of food-related consumption. Indeed, food is one of the major factors influencing an individual’s carbon footprint. Favoring local production has a multifaceted environmental impact. Often the most detrimental effect of production arises from transportation and storage. This is because transport and storage consume energy produced mainly by fossil fuels. When a local food is in season, less time and energy has been spent transporting and storing it. That results in smaller carbon footprint. Due to the energy used to grow it, the Finnish tomato grown in winter has a larger carbon footprint than its cousin chartered from Spain. The same applies to other products such as clothing. The full or partial use of recycled materials in the manufacture of a product, especially a locally produced product, further reduces its carbon footprint.

We are already living in a time of global warming. Finland and many other countries, and with them municipalities and cities around the world, are committed to slowing down climate change. It is clear that individual consumer consumption choices alone are not enough to save the planet from climate change, and responsibility cannot be shifted to consumers alone. However, reducing the carbon footprint is also a way to contribute to change in society as a whole. Due to the complexity of the environmental impact of local production and its dependence on the season, transport and storage, the environmental impact of local production cannot always and without exception be considered the most environmentally friendly option. However, favoring locality can be one of the many individual actions that make up the reduction of a consumer’s carbon footprint. The 100 largest companies are responsible for 71% of the world’s greenhouse gas emissions. This is inevitably linked to the fact that in the global economy, the production and cultivation of clothing, objects and many foods is far outsourced. The raw materials needed to produce a single product move across continents, which consume a huge amount of energy. According to an American study, locally owned businesses do more local shopping, require less transportation, and set up shop in the city center, which usually means less congestion, habitat loss, and pollution. This reduces emissions by 26% at best. With its new platform, Neighbourgoods offers in many respects the opportunity to choose local. We hope it will contribute to change and provide more options for making environmentally friendly consumer choices.

Lähteet

https://www.ymparistoosaava.fi/sosiaali-ja-terveysala/index.php?k=22561

https://tabitha-whiting.medium.com/should-you-buy-local-produce-to-reduce-your-environmental-impact-3d49abbae697

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.